KNJ Contact Center
Tel : 02 645 2752 - 3
e-mail: info@knj.co.th

ASIMMOD-ICMA 2013
ในปี 2013 เตรียมพบกับงาน ICMA - MU ซึ่ง Mathematica ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทาง คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2556 ณ. โรงแรม The Centra Government Complex Hotel & Convention Centre แจ้งวัฒนะ และ พบกันในงานค่ะ
งานแถลงข่าว เปิดตัว โครงการพัฒนา การสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Mathematica
โครงการเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางการเรียนรู้
พิเศษสุด สำหรับโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา KNJ ของเสนอ Mathematica ในราคาพิเศษ
พิเศษสุด สำหรับสถาับัน การศึกษา ระดับอุดมศึกษา KNJ ของเสนอ GridMathematica ในราคาพิเศษ
พิเศษสุด Mathematica HomeUse ในราคาพิเศษ
 
 
ABOUTUS

KNJ International (Thailand ) Co .,Ltd
ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2000 เป็นผู้จัดจำหน่าย สารเคมีภัณฑ์สำหรับระบบน้ำหมุนเวียน ในอุตสาหกรรม


ในปี 2008 KNJ International (Thailand ) Co .,Ltd ได้รับความไว้วางใจ จากสถานศึกษาระดับเนวหน้าหลายแห่ง ในประเทศ ให้จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการศึกษา และงานวิจัยอยู่หลายตัว โดยอาศัยความซื่อสัตย์และมีน้ำใจในการบริการ


ในปี 2010 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก Wolfram Research ผู้คิดค้นและผลิตซอฟท์แวร์ Mathematica ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ย่างเป็นทางการ


ภารกิจ

  1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อมีส่วนร่วมในพัฒนาประเทศ

  2. คัดสรร และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  3. ส่วนสนับสนุนให้วงการศึกษาและงานวิจัยของประเทศให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้น
 
 

 
 
REFERENCE

ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. บริบูรณ์ เนาวประทีป
ภาควิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. วรรณนิกา จำเป็น
ภาควิชาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

** สำหรับ Browser FireFox กรุณา install plug-in Flash player สำหรับชม VDO
หรือให้ใช้ IE แทน


Link : ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม

a. http://demonstrations.wolfram.com

b. http://www.wolframalpha.com

c. http://www.computerbasedmath.org

d. http://www.wolfram.com/broadcast

e. http://mathlms.sc.mahidol.ac.th

 
 

 
 
RETATELINKS

1.Wolfram Alpha
http://www.wolframalpha.com

Link vdo :
http://www.youtube.com/watch?v=60P7717-XOQ&feature=related

2.Wolfram Demonstration Project
http://demonstrations.wolfram.com

Link vdo :
http://www.youtube.com/watch?v=yEV0zBSzy-U

3.Mathematica Learning Center
http://www.wolfram.com/learningcenter

4.Web LMS Mahidol
http://mathlms.sc.mahidol.ac.th

5.Mahidol Physics Education Center
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/board,16.0.html

 
 
     
บริษัท เคเอ็นเจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
184/157 ชั้น 25 อาคารฟอรั่ม ถนน รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
KNJ Contact Center
Tel : 02 645 2752 - 3